ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Strategia Rozwoju

Planowane Działania

 

Realizacją tych założeń będą planowane działania, a w szczególności:

 1. organizacje kolejnych edycji konkursów i wystaw dla studentów, min.:
 2. uruchomienie w ramach Wydziału Centrum Filmu Edukacyjnego, którego celem jest działalność artystyczno – naukowa, produkcja filmów oświatowych dotyczących kultury i sztuki
 3. projekt Szczęśliwe miasto. Sztuka i edukacja w procesie rewitalizacji relacji społecznych. Krowoderska szkoła działań. – działania artystyczno – edukacyjne studentów i pedagogów, w tym malowanie  miejskich murali razem z Pogromcami bazgrołów, projekt: Park Krakowski ( realizowany z Muzeum Narodowym w Krakowie i  projekt : W poszukiwaniu wspólnego języka
 4. projekt Wspólna przestrzeń – przyjazna przestrzeń który będzie realizowany przez studentów kierunku Wzornictwo II stopnia, starania o finansowanie wojewody małopolskiego. Projekt zakłada wyszukiwanie zaniedbanych miejsc na terenie województwa, w miejscach zamieszkania naszych studentów, spotkania z mieszkańcami i władzami tych miejsc, następnie przygotowanie projektów rewitalizacji tych miejsc pod kierunkiem pedagogów – projektantów, co da możliwość realizacji własnych projektów i aktywizacje społeczeństwa. Planowane jest także aktywizacja zaniedbanych zawodów i ginących rzemiosł poprzez projektowanie nowoczesnych produktów w tradycyjnych „starych” technikach. Zwieńczeniem będzie dokumentacja fotograficzna i prezentacja dla społeczności uczelni i zaproszonych gości
 5. utworzenie programu staży i praktyk dla studentów kierunku Wzornictwo II stopnia w regionie małopolskim – starania o pozyskanie grantu województwa oraz grantu unijnego w ramach działań prospołecznych
 6. kontynuowanie wydawania Rocznika Wydziału
 7. w obszarze wydzielonej Katedry Teorii Sztuki I Edukacji Artystycznej uruchomienie międzywydziałowej obsługi różnych kierunków na UP, współpraca przy tworzeniu tzw. kierunków zamawianych, rozważana jest inicjatywa koordynowania międzywydziałowego przepływu informacji dotyczącego możliwości dydaktycznych i badawczych w obszarach i dziedzinach związanych z humanistyką, naukami społecznymi  i sztuką (ew. w ramach „platformy międzyobszarowej”), aktywna działalność badawcza owocująca projektami, wystąpieniami o granty i publikacjami, także konferencjami. W dalszej perspektywie otwarcie i prowadzenie międzyobszarowego kierunku studiów
 8. modyfikacja studiów stacjonarnych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Malarstwo
 9. utworzenie nowych, interdyscyplinarnych studiów artystycznych pierwszego stopnia w nowej formule umożliwiającej studentom pełny wybór w ramach modułów artystycznych, co zapewni możliwości studiowania zgodnie z zainteresowaniami
 10. utworzenie specjalności Graphic Design, Multimedia na kierunku Grafika II go stopnia jako studiów wspólnych z Ecole superieure d’art des Pyrenees, Pau Tarbes we Francji zakończonych podwójnym dyplomem
 11. Wydział Sztuki w mieście – cykl wystaw studenckich promujących Wydział Sztuki i Uniwersytet Pedagogiczny w galeriach zewnętrznych oraz na Uczelni jako zakończenie roku akademickiego prezentujące działalność studentów Wydziału Sztuki oraz Wydział Sztuki w mieście – Dyplomy – promujące młode talenty – absolwentów WS
 12. ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO Notatnik Artysty wraz z wystawą NOTO-art i tworzeniem zbioru notacji artystycznej „Biblioteka NOTO-artów” we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
 13. konferencja Virtual Reality w sztuce + nowe media w programach kierunków artystycznych na studiach wyższych – wymiana doświadczeń (we współpracy z wydziałami artystycznymi na uniwersytetach)
 14. poszerzenie zakresu działalności Wydawnictwa Naukowego o działalność artystyczną, min. książki projektowane przez studentów jako prace dyplomowe. Studenci mogliby odbywać praktyki w wydawnictwie, wykonywać projekty dla wydawnictwa (okładki, ilustracje itp.), poznawać proces produkcji książki, praktycznie przygotowywać się do pracy w redakcji
 15. powołanie Fundacji Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, której celem będzie min. edukacja artystyczna oraz działalność artystyczna i kulturalna w Krakowie, w Polsce i za granicą, wsparcie, rozwój i promocja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, działalność badawcza i popularyzacyjna w obszarze nauk o sztuce, wspieranie rozwoju artystycznego studentów, organizowanie imprez publicznych, wystaw, konkursów, oraz własna działalność wydawnicza
 16. projekt DESIGN. KULTURA. NOWE MEDIA. DIALOG. Odrodzenie dawnej szkoły rzemiosł na Kazimierzu. Projekt w  założeniach ma być dialogiem z kulturą związaną z miejscem i tradycją żydowskiego Kazimierza; nawiązywać do dawnej szkoły rzemiosł zgodnie z misją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest to koncepcja oparta na połączeniu tradycji miejsca, sposobów i celów kształcenia z wyzwaniami nowoczesności; połączenie “rzemiosła” z wiedzą o kulturze i miejscu swojej twórczości oraz umiejętności i świadomości użycia nowych mediów. Kooperacja z partnerami z Beit Berl College z Izraela. Pierwsza faza realizacji projektu to szukanie partnera oraz źródeł finansowania
 17. działania w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-artystycznych podległych MNISW zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania i finansowania wydziałów oraz możliwość uczestnictwa w grantach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainicjowanie współpracy z analogicznymi wydziałami w ramach wspólnych projektów
 18. podjęcie starań o patronat Rady Miasta Krakowa w obszarze organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście i upowszechniania kultury a szczególnie w kwestii współpracy ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi Krakowa
 19. podjęcie starań o finansowanie badań w ramach grantów krajowych w ramach NCN, NCBiR NCRH oraz grantów unijnych
 20. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, np. w ramach Twórczych Spotkań bez Barier – we współpracy z Fundacją „Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami” i Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie (Zespół Wczesnego Wspomagania, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy) – organizacja wspólnych wystaw i przedstawień dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz studentów Edukacji Artystycznej (rozpoczęte w roku 2012)
 21. działalność na polu edukacji artystycznej
 22. zabawy na kocyku – czytanie, rozmowy i zabawy z dziećmi młodszoszkolnymi i ze Szkół Podstawowych oraz ich rodzicami na bazie picturebooków omawiających trudne tematy – uczenie dzieci i rodziców sposobów omawiania problematycznych zagadnień. Będą zorganizowane po raz pierwszy w ramach Wydziału Sztuki w Mieście w 2015 roku z możliwością kontynuowania jako obchody Dnia Dziecka
 23. Drukarnia eksperymentalna — druk cyfrowy i offsetowy – o charakterze pracowni warsztatowej wyposażona w urządzenia wykorzystujące współczesne technologie reprodukcji: druk cyfrowy i druk offsetowy, które stanowią obecnie najczęściej stosowane techniki druku. Wyposażenie warsztatu powinno pozwalać na realizacje projektów o zróżnicowanym charakterze, w medium cyfrowym (komputerowe programy graficzne), z możliwością ich reprodukowania w różnym nakładzie. Pozwoli to na realizacje całego cyklu druku w obrębie jednego warsztatu
 24. uruchomienie pracowni sitodruku oraz kursów z wykorzystaniem tej techniki dla wszystkich kierunków Wydziału
 25. współpraca z Uniwersytetem Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacja warsztatów i wykładów
 26. udział studentów i wykładowców w krajowych i międzynarodowych wystawach i festiwalach sztuki, min. Miesiąc Fotografii, Międzynarodowy Fotofestiwal w Łodzi, Łódź Design i in.
 27. zwiększanie udziału studentów w konkursach krajowych i międzynarodowych także poprzez realizację prac w ramach zajęć
 28. wspieranie studenckiego wydawnictwa Wczasy  oraz galerii wydziałowej
 29. kształtowanie tzw. miękkich kompetencji u studentów, praca zespołowa, projekty wspólne, organizacja przedsięwzięć wspólnie ze studentami
 30. organizacja wystaw i warsztatów w trakcie imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, np. współpraca z Międzynarodowym Triennale Grafiki, organizacja wystawy prac studentów w ramach tej imprezy
 31. stworzenie grupy PR zajmującej się mailingiem, promocją WS i imprez, promującą studentów i ich twórczość, kontakt z mediami: prasą, radiem, tv oraz mediami elektronicznymi jak portale, społeczności, media internetowe, tworzenie komunikatów prasowych, utworzenie bazy adresów osób i instytucji strategicznych dla promocji Wydziału