ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Strategia Rozwoju

Cele strategiczne

 

 1. zbudowanie wysokiej renomy – marki Wydziału w Polsce i w Europie
 2. zwiększenie liczby studentów krajowych i zagranicznych
 3. tworzenie otwartego i szerokiego profilu artystycznego, badawczego i dydaktycznego poprzez rozwijanie nowych dziedzin i dyscyplin artystycznych i naukowych
 4. doskonalenie poziomu naukowego oraz jakości działań artystycznych
 5. tworzenie nowych kierunków kształcenia odpowiadających na zmieniające się potrzeby kraju regionu, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez unikatowe studia interdyscyplinarne
 6. tworzenie oryginalnej oferty dydaktycznej, zgodnej z ideą Procesu Bolońskiego
 7. rozwój różnych form kształcenia i studiów podyplomowych, których programy dostosowane są do potrzeb przyszłych pracodawców
 8. ciągłą poprawę poziomu wykształcenia absolwentów wszystkich etapów, form i kierunków kształcenia
 9. poprawa atrakcyjności studiów poprzez stałą pracę nad planami studiów – biorąc pod uwagę oczekiwania studentów wyrażone w corocznych ankietach
 10. zrównoważony rozwój, poprzez zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy tradycyjnymi a nowymi obszarami badań naukowych i kształcenia
 11. zwiększenie udziału profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych
 12. stworzenie warunków do osiągania większego stopnia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, większe uwzględnienie w ofercie edukacyjnej oczekiwań rynku pracy
 13. zapewnienie wysokiej oceny parametrycznej Wydziału
 14. rozszerzenie działalności artystycznej
 15. zwiększenie liczby programów badawczych oraz projektów artystycznych wykonywanych w ramach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
 16. zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych;
 17. uczestnictwo oraz organizacja międzynarodowych konferencji naukowych
 18. zatrudnianie na Wydziale najlepszych artystów i naukowców
 19. stała kontrola warunków prowadzenia zajęć w celu zapewnienia jakości kształcenia
 20. zwiększenie przychodów z działalności badawczej i artystycznej prowadzonej w ramach grantów oraz programów krajowych i zagranicznych
 21. pozyskanie i wykorzystanie pozabudżetowych środków na potrzeby finansowania procesu edukacyjnego;
 22. zwiększenie umiędzynarodowienia studiów, min. poprzez zwiększenie liczby kursów prowadzonych w językach obcych
 23. zwiększenie wymiany studentów w ramach programów i porozumień z uczelniami zagranicznymi, zwiększenie liczby studentów z zagranicy, szerszy udział studentów w programie Erasmus +
 24. udział studentów w wymianie krajowej w ramach programu MOST
 25. współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w tym szczególnie z instytucjami kultury oraz z instytucjami oświatowymi zarówno z terenów Małopolski jak i całego kraju
 26. poszerzenie oferty praktyk studenckich, realizacji prac dyplomowych oraz staży zawodowych;
 27. angażowanie studentów w życie wydziału i uczelni
 28. wprowadzenie światowych trendów informatyzacji – e‐learning, kształcenie na odległość – poprawa organizacji i przepływu informacji
 29. osiągnięcie wysokiego poziomu profesjonalizmu administracji wydziału
 30. poprawa warunków pracy pracowników Wydziału, zwłaszcza warunków lokalowych w związku z dynamicznym rozwojem Wydziału
 31. unowocześnienie infrastruktury technicznej
 32. wspieranie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
 33. utrwalenie poczucia tożsamości absolwentów z macierzystym Wydziałem
 34. działania w celu zapewnienia  pokrycia kosztów ponoszonych przez Wydział, min. przez szukanie sponsorów;
 35. rozbudowa biblioteki wydziałowej
 36. stała rozbudowa strony internetowej Wydziału i kierunków jako źródło aktualnych i profesjonalnych informacji oraz profili społecznościowych jako portal komunikacji między studentami i pracownikami
 37. promocja Wydziału w mediach i w Internecie
 38. wydawnictwa wydziałowe