ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydziału Sztuki w latach 2015-2017r.

 

Poniższa strategia jest zgodna ze Strategią Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2014-2020, zatwierdzoną na posiedzeniu Senatu UP w czerwcu 2013 r.Poprzednia strategia opracowana na lata 2012-15 została wypełniona w ramach możliwości Wydziału.

Strategię  Rozwoju Wydziału opracowano po uwzględnieniu aktualnych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego w Polsce (art. 66 ust. 1a i art. 70 ust. 1 ustawy z 18 marca 2011 r. „o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw” – Dz. U. nr 84, poz. 455) i w Europie. Celem opracowania Strategii Rozwoju Wydziału jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju Wydziału.

 

Misja Wydziału

 

Wydział jest jednym z najlepszych i największych wydziałów artystycznych funkcjonujących w ramach uniwersytetów w Polsce, zarówno pod względem liczby studentów, rodzaju kierunków studiów, kadry, uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych jak i w działalności artystycznej i naukowej.

Misja Wydziału Sztuki jest skorelowana z misją Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która brzmi: Podstawę działalności Uniwersytetu stanowi zasada jedności nauki, dydaktyki i wychowania. Przestrzega w niej i strzeże uniwersalnych wartości oraz standardów akademickich, wyrażających się w wolności badań naukowych, swobodzie dyskusji akademickich i upowszechniania rzetelnej wiedzy naukowej. (…)

Dostrzegając znaczenie procesów o charakterze cywilizacyjnym, dynamikę przemian zachodzących w kulturze i nauce, stara się zachować równowagę między wyzwaniami współczesności a tradycjami kultury, tym co jest intelektualnym dziedzictwem pokoleń a tym co pomaga tworzyć pomost do nowoczesnego świata. Zachęca studentów, wykładowców i pracowników do przekraczania granic dyscyplin naukowych, do podejmowania nowych wyzwań, tworzenia kultury opartej na otwartości oraz współpracy. Kształci i wychowuje studentów na ludzi mądrych i odpowiedzialnych, o szerokich horyzontach intelektualnych i postawach demokratycznych, przygotowanych do ciągłego samodoskonalenia i społecznego zaangażowania. Przyczynia się wydatnie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz rozwoju regionu małopolskiego i królewskiego miasta Krakowa.

Misją  jednostki jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych i działalności artystycznej oraz umożliwienie studentom zdobycia nowoczesnego wykształcenia w obszarze sztuki oraz nabycia wiedzy, umiejętności i postaw, zgodnych z tradycją życia akademickiego i wymogami współczesnego świata, przy zachowaniu własnej, wypracowanej na przestrzeni lat specyfiki Wydziału

Chcąc sprostać  aktualnym wymaganiom, w tym rosnącej konkurencji, Wydział  powinien konsekwentnie realizować  misję, uwzględniać  oczekiwania studentów, umacniać swą  pozycję  jako jednostki wiodącej w regionie, zarówno pod względem potencjału naukowego i artystycznego, jak i poziomu realizacji procesu dydaktycznego. Utrzymując tradycję wysokiego poziomu nauczania, a tym samym wymagań  wobec studentów, Wydział  zapewni im przyjazne warunki studiowania, wprowadzając nowoczesne programy nauczania i metody dydaktyczne, dostosowane do oczekiwań  współczesnego rynku pracy w obszarze sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Przewaga Wydziału w regionie musi się  opierać  na zachowaniu najlepszych tradycji akademickich, przy nowoczesnym podejściu do wyzwań  rynkowych, przejawiających się  znaczną  elastycznością  i szybkością reakcji na zindywidualizowane potrzeby współczesnego społeczeństwa, oryginalnością programów i sposobów nauczania oraz wysoką kulturą organizacyjną.