ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA19 stycznia 2016
Regulamin badań statutowych

Regulamin badań statutowych prowadzonych na Wydziale Sztuki UP

przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki

 

1. Dotacja celowa, zwana dalej „badaniami statutowymi dla młodych naukowców” jest przyznawana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców do 35 roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich i jest finansowana w trybie konkursowym.

2. Dotacja podmiotowa, zwana dalej „badaniami statutowymi”, przyznawana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego to środki na badania statutowe przeznaczone dla etatowych pracowników Wydziału Sztuki prowadzących działalność naukową lub/i artystyczną.

3. Pracownik Wydziału Sztuki może ubiegać się o środki na badania statutowe indywidualnie lub/i jako kierownik zespołu badawczego raz w roku.

4. Jeden pracownik może złożyć maksymalnie dwa wnioski: jeden indywidualny i jeden jako kierownik zespołu.

5. Aby ubiegać się o środki na badania statutowe/ badania statutowe dla młodych naukowców należy złożyć wniosek /Załącznik nr 1/. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest corocznie przez Pełnomocnika Dziekana d/s Nauki za pośrednictwem Sekretariatu. Wypełniony wniosek należy przesłać mailem do Pełnomocnika Dziekana d/s Nauki (akamrowska@up.krakow.pl).

6. Pracownik może kontynuować jeden temat badawczy przez kilka lat. Jeżeli temat jest kontynuowany, należy zaznaczyć we wniosku, że jest to kontynuacja.

7. Środki na badania statutowe są przyznawane na następny rok kalendarzowy licząc od daty złożenia wniosku.

8. Środki na badania statutowe są przyznawane po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z reguły w marcu roku następnego. O przyznaniu środków oraz ich wysokości decyduje Dziekan Wydziału Sztuki. Istotnym kryterium przyznawania środków na Badania Statutowe jest miejsce w rankingu punktów za dorobek naukowy i twórczy w roku poprzednim.

9. Wydatkowanie przyznanych środków musi zakończyć się 30 listopada tego samego roku, na który zostały przyznane środki. Do tego terminu należy rozliczyć wszystkie faktury i umowy w Biurze Nauki i Współpracy Międzynarodowej, pok. 45b, tel. 12-662-6328.

10. Jeśli Pracownik nie wykorzysta do końca listopada przyznanych mu środków, może je za zgodą Dziekana Wydziału Sztuki przeksięgować w Biurze Nauki na rok następny (środki mogą zostać przeksięgowane tylko jeden raz; należy w tym celu napisać pismo do Dziekana), bądź przekazać do dyspozycji Dziekana.

11. Niewykorzystane środki nieprzekazane do dyspozycji Dziekana lub nieprzeksięgowane na rok następny zostają zwrócone do MNiSW zaś Pracownik, który ich nie wykorzystał traci możliwość ubiegania się o nowe środki w kolejnym roku, jego wniosek nie będzie rozpatrywany.

12. Sposób rozliczenia przyznanych środków na badania statutowe/ badania statutowe dla młodych naukowców regulują przepisy wewnętrzne Uniwersytetu Pedagogicznego.

13. Pracownicy, którzy otrzymali środki na badania statutowe/ badania statutowe dla młodych naukowców mają obowiązek złożyć do końca stycznia następnego roku sprawozdanie z realizacji każdego zadania badawczego za poprzedni rok kalendarzowy /Załącznik nr 2/ oraz informację o swojej działalności naukowej lub/i artystycznej: publikacjach międzynarodowych, monografiach, publikacjach w czasopismach naukowych (z podaniem punktacji oraz przynależności do JCR i ERIH), referatach na konferencjach (tytuł referatu, nazwa, data i miejsce konferencji) , wystawach indywidualnych, udziale w wystawach międzynarodowych, itp. Brak sprawozdania z realizacji poprzednich zadań dyskwalifikuje nowy wniosek Pracownika.

14. Po otrzymaniu decyzji od Dziekana o przyznaniu środków finansowych, należy złożyć w Biurze Nauki (pok. 45b) kosztorys z zaplanowanymi wydatkami – patrz: informacje szczegółowe, punkt 6.

15. Faktury za zakupy i usługi, po akceptacji Dziekana i otrzymaniu nr opinii w Dziale Zamówień Publicznych należy opisać zgodnie z procedura obowiązującą na UP i po zatwierdzeniu przez Dziekana WSz przekazać do Biura Nauki i Współpracy Międzynarodowej sekcja ds. nauki u pani Anetty Podsiadło, pok. 45b, tel. 12-662-6328.

 

/Załącznik nr 1/

Wniosek o przyznanie środków na badania statutowe/dla młodych naukowców*

(łącznie nie więcej niż 300 słów)

Tytuł zadania badawczego**:

Kierownik:

Wykonawca/wykonawcy:

Cel realizacji zadania:

Planowane efekty naukowe i praktyczne:

Postulowana kwota:

*niewłaściwe skreślić

**jeżeli zadanie jest kontynuowane należy to zaznaczyć w tytule

/Załącznik nr 2/

Sprawozdanie z wykorzystania środków na badania statutowe/dla młodych naukowców*

(łącznie nie więcej niż 500 słów)

Kierownik:

Tytuł zadania badawczego:

Wykonawca/wykonawcy:

Cel badania:

Opis realizowanych prac:

Opis najważniejszych osiągnięć /w ramach projektu/:

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

*niewłaściwe skreślić

Działalność statutowa – informacje szczegółowe

1. Po otrzymaniu dotacji następuje podział środków na Wydziałach, realizowane mogą być wyłącznie zadania badawcze zaplanowane we wniosku złożonym do MNiSW.

 

2. Starając się o przyznanie środków finansowych należy pamiętać, że wszystkie wydatki mają być niezbędne do realizacji zaplanowanego tematu, nie mogą służyć innym celom np. dydaktyce.

 

3. Środki finansowe przyznawane są na rok kalendarzowy, jednak – według zasad przyjętych w Uczelni, w oparciu o pismo Kwestora dotyczące zamknięcia roku finansowego – kierownicy tematów mogą realizować wydatki tylko do 30 listopada.

 

4. Sprawozdania merytoryczne z realizacji zgłoszonych tematów składane są na Wydziałach.

 

5. W zależności od zasad przyjętych na Wydziale możemy zaplanować:

– wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia na wykonanie prac typu

badania ankietowe, prace graficzne, korekta językowa tekstów naukowych itp.,

– zakup materiałów i przedmiotów niskowartościowych typu skaner, drukarka, aparat

fotograficzny itp., zakup książek, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych itp.,

– zakup aparatury – urządzeń których koszt jednostkowy przekracza 3.500,-zł

– wykonanie usług obcych np. kserkopii, skanów, mikrofilmów itp.

– delegacje krajowe oraz zagraniczne – wyjazdy na konferencję, na kwerendy, na konsultacje

naukowe itp.,

– przyjęcie gości zagranicznych,

– organizację konferencji,

– druk publikacji – będącej wynikiem realizacji tematu.

6. Po otrzymaniu decyzji od Dziekana/Prodziekana o przyznaniu środków finansowych, należy złożyć w Biurze ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii (pok. 45b) kosztorys

z zaplanowanymi wydatkami (wzór kosztorysu z komentarzem odnośnie jego wypełniania znajduje się na końcu informacji szczegółowych).

Kosztorys działalność statutowa

Kosztorys działalność statutowa młodzi

7. Przystępując do realizacji powinniśmy pamiętać, że wszystkie rachunki oraz umowy

zawierane z wykonawcami muszą mieć nadany numer opinii Biura ds. Zamówień Publicznych.

W 2014 r. funkcjonuje kilka opinii stałych, które mogą być przydatne podczas realizacji

badań:

– udział w konferencjach – 90/ADM/2014

– usługi kserograficzne

(kopiowanie, skanowanie, druk prezentacji naukowej – postery)- 105/ADM/2014

8. Zakup aparatury, materiałów biurowych, odczynników chemicznych itp., przedmiotów

niskowartościowych ze środków na działalność statutową:

– realizujemy za pośrednictwem Samodzielnej Sekcji ds. Transportu i Zaopatrzenia

– wypełniamy druk:

• Z-3 Zlecenie zakupu/dostawy aparatury specjalnej, sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania

Druk_Z-3

lub

•Z-2 Zlecenie zakupu/dostawy materiałów, sprzętu i innych artykułów lub wykonania usług

Druk_Z-2

Wypełnione druki podpisane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz potwierdzone w Biurze ds. Nauki, Badań oraz Transferu Technologii, składamy w pok. 1 lub 2 (Samodzielna Sekcja Transportu i Zaopatrzenia).

9. Gdy chcemy zawrzeć umowę o dzieło lub umowę-zlecenia dla zadań realizowanych ze środków na działalność statutową:

– musimy mieć opinię działu ds. Zamówień Publicznych

– wypełniamy druk odpowiedniej umowy (dostępny w Intranecie w zakładce druki Kwestury i poniżej)

Umowa – zlecenie

Umowa o dzieło

– w umowach jako osoby reprezentujące Uczelnię wpisujemy:

dra hab. Kazimierza Karolczaka, prof. UP – Prorektora ds. Nauki i Współpracy

Międzynarodowej oraz mgra Tomasza Koloska – Kwestora

– w paragrafie 4 umowy – zlecenia lub paragrafie 5 umowy o dzieło „ustalone wg

następującego wyliczenia” piszemy: „kwota umowna płatna z działalności

statutowej/działalności statutowej „młodych naukowców” oraz imię i nazwisko kierownika

tematu

– umowy sporządza się w 3 egzemplarzach

– podpisaną przez Wykonawcę umowę przynosimy do Biura Nauki, Badań i Transferu

Technologii (pok. 176)

– po wykonaniu pracy Wykonawca wystawia rachunek – również 3 egzemplarze (druk dostępny w Intranecie oraz poniżej), w miejscu „stwierdzam wykonanie i przyjęcie pracy” podpisuje Kierownik tematu, obok Dziekan lub Prodziekan

Rachunek do umowy – zlecenia

Rachunek do umowy o dzieło

– rachunek należy złożyć w Biurze ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii do 3 dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata

– w Uczelni wypłata z tytułu wynagrodzeń z umów następuje raz w miesiącu, 15 dnia każdego miesiąca;

– gdy chcemy zawrzeć umowę z osobą będącą pracownikiem naszej uczelni musimy pamiętać o wypełnieniu:

• protokołu konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem

Uniwersytetu Pedagogicznego nie będącym nauczycielem akademickim (druk

dostępny w Intranecie oraz poniżej)

Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem UP niebędącym nauczycielem akademickim

lub

• protokołu konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem

uniwersytetu pedagogicznego (dotyczy dydaktyków) (druk dostępny w Intranecie

oraz poniżej)

Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem UP

10. Zakup książek ze środków na działalność statutową:

Książki zakupione ze środków na działalność statutową muszą być wpisane do Inwentarza biblioteki.

Jeśli dana Biblioteka posiada numer opinii stałej, należy wpisać go na fakturze; jeśli nie posiada, trzeba taką opinię uzyskać w Biurze ds. Zamówień Publicznych

11. Wyjazdy krajowe/ zagraniczne ze środków na działalność statutową:

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-5/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza Instrukcję w sprawie krajowych i zagranicznych podróży służbowych (wraz z aneksem).

Wyjazdy krajowe:

– przy wyjazdach na delegacje krajowe należy pamiętać że druk polecenia wyjazdu służbowego wystawia Dziekanat, stawki należności można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Obecnie wynoszą one:

• 30 zł za dobę podróży (dieta)

• 45 zł – ryczałt za nocleg lub według rachunku, do maksymalnej kwoty za 1 nocleg

w wysokości 600 zł

• 6 zł – ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

• 0,8358 zł – ryczałt za 1 km przy rozliczeniu podróży odbytej samochodem (pojemność

silnika powyżej 900 cm³)

– osoby, które nie są pracownikami uczelni dodatkowo wypełniają Umowę o zwrot kosztów

podróży (druk w Intranecie oraz poniżej)

Umowa_o_zwrot_kosztów podróży

– w przypadku planowanej większej liczby wyjazdów podczas roku można posłużyć się drukiem Umowy o zwrot kosztów podróży (okresowa)

Umowa_o_zwrot_kosztow_okresowa

– gdy planujemy odbyć podróż własnym samochodem, trzeba uzyskać zgodę Prorektora

ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (wzór wniosku dostępny w Intranecie oraz

poniżej)

Wniosek_dot_użycia_samochodu_prywatnego

– rozliczenia kosztów delegacji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży; druk polecenia wyjazdu służbowego zatwierdzony przez Dziekana pod względem

merytorycznym należy złożyć w Kwesturze w pok. 124

Polecenie_wyjazdu_służbowego

– jeśli chcemy, by Uczelnia zapłaciła opłatę konferencyjną (wyjazdy krajowe) na minimum

3 dni robocze przed upływem terminu wniesienia opłaty, w Biurze ds. Nauki, Badań

i Transferu Technologii (pok. 176), składamy prośbę o dokonanie zapłaty z podpisem

Kierownika tematu i Dziekana oraz informacjami dotyczącymi numeru konta.

12. Wyjazdy zagraniczne:

– na minimum 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia podróży należy złożyć w Biurze

ds. Współpracy Międzynarodowej (pok. 174) wniosek wyjazdowy (dostępny w Intranecie

w drukach Biura ds. Współpracy Międzynarodowej)

– osoby nie będące pracownikami Uczelni dodatkowo wypełniają druk Umowy o zwrot

kosztów podróży (wzór wniosku dostępny w Intranecie oraz w zakładce Dokumenty bieżącej

strony internetowej)

– wykaz obowiązujących diet pobytowych i limitów hotelowych można znaleźć

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (dostępny

w Intranecie w drukach Biura ds. Współpracy Międzynarodowej)

– po podpisaniu wniosku wyjazdowego przez Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej,

kserokopia dokumentu zostaje przekazana do Działu Finansowo-Księgowego pok. 124,

celem przygotowania wypłaty

– osoba wyjeżdżająca może uzyskać zaliczkę na podany przez siebie numer konta

(do wysokości posiadanych środków) przed wyjazdem; w celu zakupu biletów, wniesienia

opłaty konferencyjnej, zakupu wizy, pokrycia diet itp. lub starać się o refundację

poniesionych kosztów po powrocie (w Dziale Finansowo-Księgowym, pok. 124)

– rozliczenia kosztów wyjazdu należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży w Dziale Finansowo-Księgowym w pok. 124

– sprawozdanie z wyjazdu (dostępny w Intranecie w drukach Biura ds. Współpracy

Międzynarodowej) należy złożyć w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej pok. 174.

13. Druk publikacji ze środków statutowych

– jeśli chcemy wydrukować książkę w Wydawnictwie Naukowym UP, wypełniamy wzór

zgłoszenia wydawniczego (druk dostępny w Intranecie)

– udajemy się do sekretariatu Wydawnictwa Naukowego pok. 25, gdzie uzyskamy dalsze

informacje

– druk w wydawnictwie zewnętrznym wymaga zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy

Międzynarodowej

– gdy mamy zezwolenie Prorektora, numer opinii wydany przez Biuro ds. Zamówień

Publicznych oraz potwierdzenie posiadania środków uzyskane w Biurze Nauki, Badań

i Transferu Technologii, udajemy się do sekretariatu Wydawnictwa Naukowego UP

– Wydawnictwo UP zawiera z Wydawnictwem wybranym przez nas Umowę, na podstawie

której będzie rozliczany druk.

14. Przyjęcie gości zagranicznych

– zapraszając gościa z zagranicy musimy pamiętać o wypełnieniu wniosku o przyjęciu

cudzoziemca (druk dostępny w Intranecie)

– wypełniony wniosek składamy w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej, pok. 174.

Druki:

zakupy:

Druk_Z-2

Druk_Z-3

zawarcie umowy:

Umowa – zlecenie

Umowa o dzieło

Rachunek do umowy – zlecenia

Rachunek do umowy o dzieło

Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem UP niebędącym nauczycielem akademickim

Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem UP

wyjazdy:

Umowa_o_zwrot_kosztów podróży

Umowa_o_zwrot_kosztow_okresowa

Wniosek_dot_użycia_samochodu_prywatnego

Ewidencja_przebiegu_pojazdu

Polecenie_wyjazdu_służbowego

Oświadczenie_delegacja