ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA12 maja 2015
Organizacja nauczania i egzaminów z języka obcego dla doktorantów w Uniwersytecie Pedagogicznym

Za organizację nauczania i egzaminów z języka obcego dla doktorantów w Uniwersytecie Pedagogicznym odpowiada Pełnomocnik Instytutu Neofilologii ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych na studiach III stopnia:
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow
Instytut Neofilologii (filologia angielska)
ul. Karmelicka 41, pok. 309
jrokita@up.krakow.pl,
Tel. 12 662 6954 (dyżur w czwartki 11:30 – 12:45)

Zasady egzaminowania z języków obcych studentów – doktorantów,
którzy rozpoczęli studia III stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w
Krakowie od 1 października 2013/14 r.
Zasady te reguluje Zarządzenie Prorektora ds. dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego nr RD/Z.0201‐2‐4/13 z dnia 26 lipca 2013 r. Ustala się w nim m.in.:
1. Doktoranci wszystkich Wydziałów UP powinni do 1 listopada danego roku akademickiego
złożyć do kierowników studiów doktoranckich pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka
obcego, który zamierzają zdawać .
2. Doktorant jest zobligowany do zdania egzaminu z języka obcego na dowolnie wybranym przez siebie roku w miesiącu marcu.
3. Doktorant, który posiada wymagany certyfikat z danego języka obcego, po przedłożeniu go kierownikowi studiów doktoranckich może być zwolniony z egzaminu (zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Prorektora)
4. Globalna ilość godzin przypadająca na każdego studenta‐doktoranta wynosi zgodnie z w/w
Zarządzeniem Prorektora ‐ 60; z czego 20 godzin przypada na indywidualne konsultacje z
egzaminatorem języka obcego danej specjalności, natomiast pozostałe 40 godzin doktorant
powinien przeznaczyć na samodzielne przygotowanie się do egzaminu.
5. Student może skorzystać z konsultacji tylko raz w czasie studiów po złożeniu deklaracji, o której mowa w pkt. 1.
6. W pierwszym semestrze każdego roku akademickiego Instytut Neofilologii będzie zlecać po 20 godzin konsultacji tylko egzaminatorom tych języków, co do których deklaracje w danym roku zgłosili doktoranci.
7. Instytut Neofilologii na dany rok akademicki wyznacza spośród nauczycieli akademickich jednego egzaminatora dla każdego języka dla wszystkich doktorantów. Egzaminatorzy są wyznaczani na stałe (a nie corocznie). Jeden egzaminator z języka rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego na wszystkie organizowane w Uczelni studia doktoranckie oraz po jednym na każde studia doktoranckie z języka angielskiego.

Wymagania i forma egzaminu z języka obcego.
Słuchacz studiów doktoranckich jest zobowiązany wykazać się znajomością jednego języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej C1 (zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
Jako przygotowanie do egzaminu zaleca się skorzystanie z :
– dowolnych podręczników do nauki języka obcego na poziomie C1(jako przygotowanie językowe)
– Bazy Czasopism dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (lub innych) w zakresie przygotowania merytorycznego

Forma egzaminu:
Egzamin z języka obcego polega na rozmowie z egzaminatorem, której elementami są:
1. Przedstawienie przez doktoranta w języku obcym własnej biografii naukowej.
2. Streszczenie w języku obcym problematyki zawartej w swojej rozprawie doktorskiej (odpowiadającemu ok. 3‐4 stronom tekstu zwartego)
3. Udzielenie odpowiedzi w języku obcym na pytania zadane przez egzaminatora a dotyczące problematyki zamieszczonej w dysertacji doktorskiej doktoranta.
4. Zaprezentowanie dwu wybranych przez siebie artykułów w języku obcym związanych ze swoją lub pokrewną specjalnością, zaakceptowanych przez egzaminatora obejmujących ok. 25 str. tekstu, dokonanie ich streszczenia i tłumaczenia na język ojczysty, a także podjęcie konwersacji z egzaminatorem na temat zawartych w nich problemów.

Zwolnienie z egzaminu
Doktorant może być zwolniony z egzaminu z języka obcego pod warunkiem posiadania jednego certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.
W takim przypadku doktorant składa stosowne podanie do kierownika studiów doktoranckich wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego.

 

Dziennik Ustaw Nr 204 — 12048 — Poz. 1200
Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200)
Załącznik nr 1
WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO
1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) — Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:
1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) —poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:
a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate(BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),
b) Diplôme d’Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)(C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF),poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),
c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),
d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),
e) Los Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior),
f) Diploma Intermédio de Portugues Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Portugues Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Portugues Língua Estrangeira (DUPLE) (C2),
g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) — Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger
Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),
h) Prove i Dansk 3 (B2), Studieproven (C1),i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);
2) certyfikaty następujących instytucji:
a) Educational Testing Service (ETS) — w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej
50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication
(TOEIC) — co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) — co najmniej 605 pkt,
b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute — w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level,
Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages Dziennik Ustaw Nr 204 — 12049 — Poz. 1200
(IESOL) — poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) — Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) — Level 2,
d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments — w szczególności certyfikaty: London
Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English,
Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel
Level 3 Certificate in ESOL International),
e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations
Board — w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI)
— English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — Foundation Certificate
for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Tourism Level 2 — poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,
f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia — w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt,
g) Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) — w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2eme degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,
h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) —w szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),
i) Kultusministerkonferenz (KMK) — w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder — KMK (B2/C1),
j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) — w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) — B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),
k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
l) Societa Dante Alighieri — w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,
m) Universita degli Studi Roma Tre — w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),
n) Universita per Stranieri di Siena — w szczególności certyfikaty: Certificazione d’Italiano come Lingua
Straniera CILS Due B2, Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione
d’Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2,
o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,
p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,
q) Univerzita Karlova v Praze,
r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca — centrum pre slovenčinu
ako cudzí jazyk,
s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d’alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov,
t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW;
3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH — w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English — advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes — advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espańol
para Relaciones Profesionales (B2), telc Espanol B2; Certificato Superiore d’Italiano (B2), telc Italiano B2;telc Russkij jazyk B2.
3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) — poziom HSK (Advance).
4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate — poziom 1 (Advance).
5. Dyplomy ukończenia:
1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;
3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego — uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.
7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.
8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości — uznaje się język wykładowy.
9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate