ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA22 lipca 2013
NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Rejestracja: 15.05 -13.09.2013,
Składanie dokumentów: 2 – 13.09.2013,
Przegląd prac: 18.09.2013,
Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu: 19.09.2013,
Wpisy: 20.09.2013,
Ogłoszenie listy rezerwowej: 23.09.2013,
Wpisy kandydatów z listy rezerwowej: 24.09.2013.

Zakres egzaminu:
przegląd prac (teczka z pracami domowymi)
Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac malarskich, rysunkowych i innych.

Kwalifikacje:
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną w zakresie edukacji artystycznej oraz edukacji medialnej a także praktyczne umiejętności plastyczne, przygotowujące do realizacji i upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: (1)szkole podstawowej i gimnazjum(edukacja plastyczna i edukacja medialna) (2) ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, (3) mass-mediach, (4) strukturach promocyjnych i reklamowych.
Absolwent zna język obcy na poziomie B2 według Systemu Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

film