ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA1 lipca 2015
Konkurs na projekt szopki bożonarodzeniowej

Plakat_1

Regulamin Konkursu na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej

do Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

w Krakowie

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Konkurs na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej do Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie”, zwanego w dalszej części regulaminu „konkursem”, warunki udziału w konkursie oraz zasady na jakich Organizator konkursu będzie uprawniony do korzystania ze zwycięskiej pracy wyłonionej w konkursie.
 2. Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków, NIP 676-20-17-284, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do studentów uczelni artystycznych i wydziałów architektury, którzy wypełnią wymogi niniejszego regulaminu.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie projektu wykonawczego Szopki Bożonarodzeniowej z przeznaczeniem do wykonania i jej prezentowania w kaplicy pw. Św. Wawrzyńca Bazyliki Mariackiej w Krakowie, jak również kreowanie i wyróżnienie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych, autorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej, architektonicznej oraz twórcze nawiązanie do tradycji.
 5. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 6. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 30 października 2015 r. o godzinie 12.00.
 7. Prace konkursowe można składać w kancelarii parafialnej Organizatora codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w czwartki i piątki także od 16.00 do 18.00 lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej- w takim wypadku o złożeniu pracy konkursowej w terminie decyduje data i godzina wpływu przesyłki pocztowej do Organizatora.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 3 listopada 2015 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Organizatora – http://www.mariacki.com .
 9. Konkurs jest jednoetapowy. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. W celu udziału w konkursie należy złożyć pracę konkursową na zadany w pkt 1 temat wraz z podaniem swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji. Dane te należy przekazać w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem konkursowym autora.
 11. Praca konkursowa powinna zawierać opracowanie i przedstawienie projektu wykonawczego szopki wraz ze szkicem i wizualizacją w formacie A3 oraz kosztorysem wykonawczym projektu. Dokumenty te należy oznaczyć godłem konkursowym autora. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w konkursie umożliwia się dostęp do kaplicy, codziennie, po uprzednim uzgodnieniu terminu w zakrystii Organizatora.
 12. Projekt wykonawczy szopki musi uwzględniać wymiar teologiczny, być zgodny z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego, stwarzać możliwości adoracji i modlitwy oraz wpisywać się w charakter zabytkowego wnętrza. Ponadto, projekt musi uwzględniać potrzeby i możliwości odbioru utworu przez dzieci.
 13. Zgłoszone przez Uczestników prace konkursowe nie mogą stanowić projektów już zrealizowanych lub przeznaczonych do realizacji w innych miejscach, ani też stanowiących przedmiot innych konkursów. W szczególności praca powinna zawierać znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej.
 14. Autorem zgłaszanej pracy konkursowej musi być wyłącznie Uczestnik ją zgłaszający. Praca konkursowa musi być wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw do projektu.
 15. Wyboru zwycięskiej pracy dokona jury pod przewodnictwem Archiprezbitera Mariackiego.
 16. Oceny merytorycznej i artystycznej prac konkursowych, będącej podstawą wyboru zwycięskiej pracy i Laureata dokona Jury Konkursowe w składzie:

– Archiprezbiter Mariacki (Przewodniczący Jury) – ks. Infułat dr Dariusz Raś,

– przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie – dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP,

– przedstawiciel Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Andrzej Betlej,

– przedstawiciel administracji Parafii –  Michał Mróz,

– Konserwator Bazyliki – Katarzyna Pakuła,

– Archiwista Bazyliki – Agata Wolska.

 1. Jury w trakcie oceny prac będzie brać pod uwagę również:

– oryginalność  projektu,

– walory artystyczne,

– spójność projektu z otoczeniem i charakterem miejsca.

– możliwość realizacji projektu, w tym względy techniczne oraz koszt wykonania.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru zwycięskiej pracy.
 2. Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
 3. Warunkiem przekazania nagrody jest nieodpłatne przeniesienie przez autora zwycięskiej pracy na Organizatora autorskich praw majątkowych do niej zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Zgłoszenie swojej pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu i fundatora nagrody w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięscy i ogłoszenia jego wyników oraz rozliczenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  Administratorem tych danych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora. Złożenie pisma z żądaniem usunięcia danych osobowych oznacza jednocześnie rezygnację z udziału w konkursie.
 5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy zgłoszona przez niego praca konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Własność wszystkich egzemplarzy prac konkursowych złożonych Organizatorowi przez Uczestników przechodzi na Organizatora z chwilą ich złożenia. Prace te nie podlegają zwrotowi Uczestnikom, także po rozstrzygnięciu konkursu.
 7. Koszty związane z przygotowaniem projektów i ich złożeniem w wyznaczonym terminie ponoszą Uczestnicy we własnym zakresie.
 8. Wszelkie uwagi, zapytania oraz zastrzeżenia związane z konkursem należy kierować na adres Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu w aplikacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 21 dni od otrzymania pisma. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym.

Kraków, 29 czerwca 2015 r.