ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA19 kwietnia 2017
Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Konkurs graffiti  „Ósemka w sprayu” -VI edycja

    Organizatorzy:

Rada Dzielnicy VIII  Dębniki

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Dom Kultury „ Podgórze”

Straż Miejska  Miasta Krakowa

Pogromcy Bazgrołów

         

  CELE KONKURSU

– wspieranie sztuki street-art jako jednego ze sposobów na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, przełamywanie schematów myślenia o graffiti wyłącznie jako o wandalizmie, a nie o sztuce, jak również odkrycie i promocja uzdolnionych osób pasjonujących się grafiką i street – art’em.

– rozwoj integracji międzypokoleniowej oraz współpracy instytucji oświaty i kultury w zakresie upiększania własnego podwórka  i wspólnej pracy w celu utworzenia dzieła sztuki ulicznej na murach budynku przedszkola i szkoły

 

Tematyka konkursu

 

Mural dla Przedszkolaka

 Organizatorzy liczą na wyobraźnię i pomysłowość uczestników Konkursu. Tematyka sugeruje wykonanie projektu muralu dostosowanego do specyfiki placówki edukacyjnej i otaczającej roślinności z zastosowaniem prostych , abstrakcyjnych form artystycznych przedstawiających np.   drzewa, krzewy, zwierzęta, postaci dzieci oraz inne elementy nawiązuje do tematyki przyrodniczo-ekologicznej i edukacyjnej.

 

I. REGULAMIN KONKURSU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z  warunkami porozumienia  o współpracy zawartego pomiędzy organizatorami konkursu a dyrektorem Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP

 

2.Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową
będzie dostępny na stronie internetowej  Rady Dzielnicy VIII www.dzielnica8.krakow.pl  oraz współorganizatorów.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i nadesłanie   karty zgłoszeniowej wraz z projektem muralu  z wyszczególnieniem rozmiarów i  kolorów , jakie zostaną użyte.

a. Mural zostanie wykonany na ścianach budynku Gimnazjum 22 i Przedszkola 67 w Krakowie, ul. Skwerowa 3

2. Projekt muralu wraz zwizualizacją na scianach budynku  powinien być przesłany  w formie pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI.

3. Zdjęcia powierzchni wraz z realnymi wymiarami znajdują się w załączniku            nr …

4. Prace powinny nawiązywać do tematyki konkursu. Każdy projekt wymaga wypełnienia odrębnej karty zgłoszeniowej, załącznik nr …

5. Zgłoszenie udziału w konkursie na karcie zgłoszeniowej wraz z projektami  należy przesłać  drogą elektroniczną na adres: rada@dzielnica8.krakow.pl    w terminie do 31maja 2017 r.

6. Każdy uczestnik konkursu (grupa uczestników) może złożyć maksymalnie dwa projekty.

7. Organizator zapewnia farby ( powierzchnia powinna być pomalowana farbami elewacyjnymi) oraz inne materiały potrzebne do realizacji projektu.

8. Nadesłanie prac konkursowych (Projektu) jest równoznaczne z nieodpłatnym

przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora                                      do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych:

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac (Projektu)              w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku                      z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania Projektu na dowolnie wybranym nośniku wybranej technologii zapisu wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań statutowych Organizatora; wprowadzania wybranego Projektu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu; modyfikowania projektu, zmian adaptacji dla potrzeb Organizatora, przy zastrzeżeniu prawa uczestnika konkursu do zaopiniowania; wykonania (malowania) Projektu uczestnika przez osoby trzecie w razie wystąpienia takiej konieczności.
  3.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                              na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
    o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926)
    w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru                            i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu.

9. Uczestnik konkursu ma obowiązek zachowywać się zgodnie z zasadami kultury  oraz przepisami bezpieczeństwa ogólnego osób trzecich i swojego.

10. Biorąc udział konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

III. OCENA PRAC I NAGRODY

 

1. Wyboru najlepszego finałowego projektu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Wydziału Sztuki  UP, plastyk DK ” Podgórze”,  Główny Plastyk Miasta, przedstawiciele akcji społecznej Pogromcy Bazgrołów oraz zespołu zadaniowego ds. zwalczania nielegalnego graffiti przy Prezydencie Miasta Krakowa, Dyrektor Przedszkola Nr 67,  przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz współorganizatorów. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dwóch tygodni przed realizacją muralu

2. Kryteriami oceny będą: –

– treść zgodna z tematyką Konkursu;

– wartości estetyczne, plastyczne i artystyczne;

– dobór kolorystyki;

– oryginalność i pomysłowość.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz współorganizatorów.

4.W przypadku niedostatecznej jakości nadesłanych projektów                                   lub niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania głównej nagrody oraz odwołania konkursu bez prawa do jakichkolwiek  roszczeń ze strony Uczestników.

5.Wybór nagrodzonego projektu oraz powierzchni jest konsultowany
z Głównym Plastykiem Miasta. Realizacja najlepszego projektu będzie miała miejsce 20 czerwca 2017 r.

6.  Mural zostanie zrealizowany na wyznaczonych powierzchniach elewacji budynku z udziałem dzieci najstarszej grupy Przedszkola 67 pod opieką nauczycieli, rodziców oraz uczniów Gimnazjum 22 pod opieką nauczycieli. Prace będą koordynowane przez grupę autorów projektu oraz dra Jacka Pasiecznego – nauczyciela akdemickiego Wydziału Sztuki UP.

7. Studenci – autorzy projektu oraz wykonawcy muralu  otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł

8. Dla dzieci i uczniow biorących udział w wykonaniu muralu przewidziane są upominki i dyplomy.

9.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania muralu                       z uwagi na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn.

10. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu z ramienia Rady Dzielnicy VIII jest radna Urszula Twardzik, tel.607445488; e-mail: ulatwar@wp.pl

z ramienia Wydzialu Sztuki UP – dr Jacek Pasieczny, tel. 506525417

Karta zgłoszeniowa