ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminarium dyplomowe

 

 

  • dr Krzysztof Siatka

    Historyk sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej; zainteresowania badawcze: historia sztuki współczesnej, dziedzictwo neoawangardy, refleksja medialna w działalności współczesnych artystów, historia wystawiennictwa.


  • dr Małgorzata Kaźmierczak

    Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze.


  • dr Łukasz Białkowski

    Krytyk sztuki, kurator wystaw, filozof, teoretyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, antropologia i socjologia sztuki, sztuka najnowsza, sztuka zaangażowana społecznie, strategie partycypacyjne w sztuce (od sztuki w przestrzeni miejskiej po media społecznościowe), nowe media.