ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Praktyki

Praktyki zawodowe 

 

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów integralną częścią programu kształcenia są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią weryfikację i uzupełnienie wiedzy oraz możliwość zastosowania nabytych umiejętności i kwalifikacji. Studenci odbywają praktyki przedmiotowo-metodyczne w wymiarze i realizując cele zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ws. standardów kształcenia nauczycieli.
Praktyki mają charakter nawiązujący do kierunku studiów, a więc powinny być odbyte w placówkach edukacyjnych na różnych szczeblach nauczania – szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz jednostkach pozaszkolnych prowadzących działalność edukacyjną, takich jak domy kultury, działy edukacyjne muzeów i galerii, instytucjach związanych z działalnością edukacyjną. Praktyka rozpoczyna się hospitacją lekcji (z plastyki/sztuki oraz innych przedmiotów humanistycznych) a następnie studenci zobligowani są do samodzielnego przeprowadzenia jednostek lekcyjnych z przedmiotu kierunkowego oraz zebranie dokumentacji działań i wytworów ( na zajęciach z metodyki odbywa się omówienie praktyk po ich zakończeniu a przed zaliczeniem).

 

W wyniku odbycia praktyk studenci powinni osiągnąć następującą wiedzę i informacje o placówce/instytucji będącej miejscem praktyk:
• zapoznać się ze strukturą organizacyjną, całokształtem działalności i zasadami funkcjonowania instytucji, w tym z funkcjami i kompetencjami poszczególnych jej części,
• zapoznać się z formami współpracy z rodzicami/opiekunami i środowiskiem lokalnym,
• zapoznać się z pracą dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela/edukatora, z różnymi metodami nauczania i prowadzenia zajęć,
• sprawdzić się w sytuacji nauczyciela/edukatora weryfikując zdobytą w czasie zajęć wiedzę z praktyką pedagogiczną.

Za realizację praktyk studenckich na kierunku Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej, zgodnie z programem studiów, odpowiedzialny jest Kierownik ds. praktyk pedagogicznych będący pracownikiem Wydziału. Za realizację praktyk w placówce odpowiada merytoryczny opiekun praktyk, w przypadku szkół jest to nauczyciel danego przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły, natomiast w przypadku praktyk w placówkach pozaszkolnych jest to pracownik działu edukacyjnego lub zatrudniony w jednostce plastyk. Odbywanie praktyk przeprowadza się na podstawie spisanego porozumienia. Podstawą do odbycia praktyki jest zawarcie umowy pomiędzy Dyrektorem Instytutu Malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a jednostkami, do których zostają skierowani studenci. Instytucje te mają, na podstawie ww. porozumień, obowiązek do zapewnienia odpowiednich warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki i nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki. Student otrzymuje zaliczenie praktyki na podstawie opinii uzyskanej od opiekuna praktyk w placówce, w której odbywał praktykę. W opinii opiekun merytoryczny ma obowiązek wpisania oceny wyrażonej stopniem. Ocena ta wpisywana jest do indeksu studenta przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dydaktykę przedmiotu, którego dotyczy praktyka, po sprawdzeniu dokumentacji praktyki oraz konspektów zajęć przeprowadzonych przez studenta.

 

 

Dokumenty

 

Student pobiera 3 druki : druk POROZUMIENIA (x2) i ZAŚWIADCZENIA (załącznik nr 1). Wszystkie trzy druki wypełnia instytucja/firma która przyjmuje studenta na praktykę. Druki należy przekazać opiekunowi praktyk, dla kierunku Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej

Jeden z wypełnionych druków porozumienia, po podpisaniu go przez Dyrektora Instytutu zostanie zwrócony danej osobie, następnie należy go przekazać z powrotem osobie, która reprezentowała instytucję w której odbyła się praktyka.  Wraz z przekazaniem opiekunowi praktyk kompletu wypełnionych dokumentów będzie można otrzymać wpis do indeksu i na karcie egzaminacyjnej o zaliczeniu praktyk zawodowych.

Opiekun praktyk dysponuje również drukiem SKIEROWANIA: druk ten jest dokumentem, który kieruje studentów na praktykę, lecz jeśli termin i zasady praktyki zostały ustalone przez studenta samodzielnie – praktycznie nie jest konieczny. Jeśli ktoś chciałby otrzymać druk skierowania proszony jest o kontakt mailowy z opiekunem praktyk, podając termin i miejsce praktyki (pełna nazwa i adres).