ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Dyplom

Egzamin dyplomowy 

 

Dyplomant w ramach egzaminu licencjackiego dokonuje prezentacji dyplomowej pracy artystycznej oraz podejmuje dyskurs na temat zarówno przedstawionej rozprawy teoretycznej jak prac plastycznych.

Dyplomant odpowiada na pytania członków Komisji egzaminu dyplomowego powołanej przez Dziekana Wydziału Sztuki /obrona pracy/. W wyniku tego postępowania otrzymuje oceny za jakość przygotowanych prac oraz umiejętność ich omówienia i podjęcia dialogu o własnej twórczości i zagadnieniach związanych    z zakresem pracy teoretycznej.

 

• Praca dyplomowa artystyczna powinna składać się z cyklu prac będących realizacją określonego założenia artystycznego, wykonaną na wysokim poziomie technologicznym i artystycznym świadczącym o rozwiniętej świadomości twórczej, inwencji i biegłości warsztatowej autora, przygotowaną pod kierunkiem promotora. Pracy powinna towarzyszyć dokumentacja fotograficzna dyplomu z komentarzem zawierającym główne jego założenia.

• Część teoretyczna pracy powinna być w zależności od wybranej przez studenta specjalności opracowaniem naukowym z zakresu edukacji artystycznej lub animacji kultury, wykazującą sprawność autora w posługiwaniu się pojęciami pedagogiki, animacji kultury i oraz historii i teorii sztuki, umiejętność analizowania i interpretowania dzieła/projektu edukacyjnego lub animacyjnego oraz rozumienia zjawisk występujących we współczesnej sztuce oraz edukacji lub animacji kultury.