ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Przewód doktorski

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Warunki przeprowadzania przewodów na podstawie uregulowań prawnych:

-Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. Nr 15 z dnia 3 lutego 2004 r. poz. 128) wraz ze zmianami z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 252 z dnia 22 grudnia 2005 r. poz. 2125) oraz z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 153 z dnia 28 sierpnia 2006 r. poz. 1094)
-Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku
-Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku.

 

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

 

Stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Warunkiem wszczęcia przewodu jest publiczna prezentacja dzieła artystycznego (zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku).

Praca doktorska powinna stanowić oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej. Do dzieła artystycznego powinien być dołączony – jako integralna część pracy doktorskiej – opis tego dzieła w języku polskim i angielskim.

 

 

Złożenie wniosku – wykaz dokumentów:

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki plastycznych, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego – podanie do Dziekana Wydziału;
 2. oryginał lub poświadczoną przez Wydział Sztuki UP kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. kserokopia pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego;
 4. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem;
 5. CV;
 6. proponowany tytuł i koncepcję rozprawy doktorskiej, propozycję osoby promotora, dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego;
 7. życiorys artystyczny oraz dokumentację zawierającą wykaz dokonań twórczych, prac zawodowych, dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji (w formie portfolio oraz w formie cyfrowej) oraz informację o działalności popularyzującej sztukę;
 8. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
 9. dla kandydatów spoza Wydziału Sztuki UP – pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim.

 

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 

 1. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
 2. ewentualnie wykaz nadanych medali i odznaczeń wraz z datami nadania, wykaz posiadanych nagród i wyróżnień za działalność artystyczną;
 3. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

 

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego – zarys postępowania

 

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału Sztuki. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie:

 1. wszczęcia przewodu doktorskiego
 2. powołania promotora;
 3. powołania recenzentów;
 4. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
 5. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 6. nadania stopnia doktora.

 

 

I posiedzenie Rady Wydziału

 

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

 

Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału, nie później niż dwa miesiące od jego złożenia. Następuje odczytanie wniosku kandydata oraz jego życiorysu artystycznego, zapoznanie z tematem i koncepcją pracy doktorskiej oraz osoby proponowanej na promotora. Dyskusja z udziałem kandydata.

Rada Wydziału Sztuki podejmuje (w głosowaniu tajnym) uchwały o:

 1. wszczęciu przewodu doktorskiego;
 2. zatwierdzeniu tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej (głosowanie jawne);
 3. wyznaczeniu promotora;
 4. powołaniu recenzentów.

 

 

Powołanie recenzentów

 

Rada Wydziału Sztuki na wniosek Dziekana powołuje (w oddzielnych głosowaniach tajnych) co najmniej dwóch recenzentów przedłożonej rozprawy doktorskiej. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Rada Wydziału powołuje 2 recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, w której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.

Rada Wydziału Sztuki może również podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku. Wówczas przewodniczący Rady Wydziału zawiadamia pisemnie kandydata o decyzji i jej przyczynach.

Poszczególne czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału, przy czym są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadający prawo głosu, opiekun naukowy kandydata, a w dalszych czynnościach również recenzenci.

 

 

Powołanie komisji egzaminacyjnej i egzaminy doktorskie

 

Rada Wydziału powołuje (w głosowaniu tajnym) komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej i dodatkowej. Członkami komisji mogą być jedynie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wymóg ten nie dotyczy egzaminatorów z języka obcego nowożytnego. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan, w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. Muszą się one odbyć przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

 

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej: w skład komisji wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny artystycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; ponadto do komisji mogą dołączyć recenzenci rozprawy doktorskiej;
 2. dyscypliny dodatkowej wybranej przez kandydata: w skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny artystycznej odpowiadającej temu egzaminowi;
 3. języka obcego nowożytnego wybranego przez kandydata; w skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej;

 

Kandydat, który przedstawił certyfikat, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia z dnia 30 października 2015, Poz. 1842), jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię. W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może złożyć wniosek do Rady Wydziału o jego powtórzenie. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu i nie więcej niż jeden raz.

 

Złożenie rozprawy doktorskiej

 

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi (w formie dokumentacji wraz z opisem (w języku polskim) wskazującym zagadnienie artystyczne które zostało w tej pracy przedstawione w postaci papierowej i elektronicznej) w pięciu egzemplarzach. Promotor przedstawia ją wraz ze swoją opinią Dziekanowi Wydziału. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału Sztuki może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

 

II posiedzenie Rady Wydziału

 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Przedstawienie kandydata i przypomnienie tematu rozprawy doktorskiej. Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów (i opinią promotora) Rada WS podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Dziekan Wydziału wyznacza termin i miejsce obrony rozprawy doktorskiej.

 

 

III posiedzenie Rady Wydziału

 

Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału z udziałem recenzentów i promotora. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej. Obronie towarzyszy obowiązkowa prezentacja (wystawa) dzieła stanowiącego pracę doktorską. Rada Wydziału Sztuki zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie artystycznej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Wydziału. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej jednostki organizacyjnej. Dla sztuk plastycznych będzie to wskazanie miejsca ekspozycji.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 

W części jawnej przebiega według następującego planu: Dziekan dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego. Informuje, że kandydat:

 1. spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich,
 2. zdał pomyślnie egzaminy doktorskie,
 3. przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony uchwałą Rady Wydziału;
 4. promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek artystyczny;
 5. kandydat przedstawia główne założenia pracy doktorskiej;
 6. recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje recenzje. Obecność recenzentów w czasie obrony jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych może być nieobecny tylko jeden recenzent. Wówczas dziekan Wydziału Sztuki odczytuje tekst jego recenzji lub prosi o to jednego z członków komisji;
 7. przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu;
 8. kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach ,udziela odpowiedzi na zadane pytania.
 9. dyskusję kończy wypowiedź kandydata

 

Po zakończeniu obrony na posiedzeniu niejawnym, Rada Wydziału Sztuki podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne . Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz recenzenci rozprawy i promotor. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.