ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Studia doktoranckie

 

 

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie trwają 6 semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej.
Przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia ( lub jednolitych magisterskich) posiadających dorobek artystyczny lub artystyczno-naukowy, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia doktora sztuk plastycznych.

Podstawowym celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów, praktyków i teoretyków w zakresie wybranego przez siebie obszaru sztuki.

W trakcie studiów doktoranci pogłębiają umiejętności formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów artystyczno-naukowych w oparciu o znajomość idei artystycznych w szeroko pojmowanym obszarze sztuki, humanistyki, nauk społecznych i innych. Rozwijają umiejętności krytycznej analizy, syntezy i oceny efektów swojego dorobku oraz prowadzą badania naukowo – artystyczne, których konkluzje publikują w postaci wystaw, jako niezbędny dorobek artystyczno – naukowy potrzebny do otwarcia przewodu doktorskiego.