ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie Dyplomowe

Pracownie dyplomowe

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się pracownia dyplomowa, proszony jest aby do końca czerwca wskazał osobę, którą preferuje jako prowadzącego pracownie.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO PRACOWNIE DYPLOMOWĄ. Posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału  studentów na pracownie.

Obsada prowadzących pracownie wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się z w każdym roku, opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na do pracowni decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

 

Opis pracowni dyplomowych

 

 • prof. UP Grażyna Borowik-Pieniek

  Program kształcenia w Pracowni Malarstwa opiera się na rozwoju indywidualnych postaw twórczych, ujawnianiu niepowtarzalnych predyspozycji i osobniczej wrażliwości studenta zdolnego do samodzielnego kreowania dzieł. Podstawą realizacji pracy dyplomowej, która podsumowuje okres studiów, są wiedza, umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie wszystkich semestrów.

  Wybór tematu pracy artystycznej, środków wyrazu, formy, technik i narzędzi dokonuje się w duchu wolności, z inicjatywy studenta, w zgodzie z jego artystyczną świadomością, wyobraźnią, zainteresowaniami,  z założeniami ideowymi.  Studenci zachęcani są  przez promotora do eksperymentowania, podejmowania działań odkrywczych, realizowania dzieł oryginalnych, unikania realizacji epigońskich. P

  Promotor nadzoruje realizację dyplomu pod względem merytorycznym i artystycznym. Powstające prace  dyplomowe są  wypowiedziami zróżnicowanymi formalnie, ideowo, technicznie i technologicznie, od tych tradycyjnie korzystających z medium malarskiego po instalacje i zapisy multimedialne.

 • prof. Piotr Jargusz

  Moja Pracownia dyplomowa jest przyjaznym i otwartym miejscem spotkania dla bardzo odmiennych wrażliwości i koncepcji artystycznych. Jest wyrazista, przyjazna dla artystów pragnących przekraczać granice, poszukujących i kreatywnych. Studenci realizują  swoje artystyczne projekty w społecznie zaangażowanej sztuce ulicy, fotografii, rysunku, realizacjach video czy performance.

  Klonowanie profesora – specjalisty od obrazów rozklejanych na ulicznych słupach ogłoszeniowych – im nie grozi. Szukają swojego języka adekwatnego dla doświadczeń i czasu, w którym tworzą. Reprezentują sztukę wielu doświadczeń, sztukę swojego czasu. A rola artysty ulega zmianie. Dlatego nasza pracownia jest otwarta na działania animacyjne.

  Przykładem są projekty realizowane z Domem Dziecka czy ze społecznością dzielnicy Krowodrza-Szczęśliwe Miasto. O dużej rozpiętości działań świadczą dyplomanci: Agnieszka Glińska, http://www.baletcolor.pl/ Katarzyna Widmańska, http://www.foto-team.pl/warsztaty-fotograficzne-mentors-team/profi-team/mentors-team/katarzyna-widmanska Edyta Mąsior, http://www.edytamasior.com/ Joanna Latka http://joannalatka.blogspot.com/  czy Dominika Malisz.

 • prof. Romuald Oramus

  W oparciu o indywidualnie opracowywane tematy studenci Pracowni przygotowują zestaw prac malarskich o szerokim zakresie formalno – stylistycznych  poszukiwań.  Mogą one  realizować się wokół figuracji i określonych przedstawiających narracji oraz wokół abstrakcyjnych czy strukturalnych  środków wyrazu a także współczesnych kontekstów sztuki. W Pracowni kładziony jest  nacisk na właściwe technologiczne przygotowanie prac dyplomowych w relacji do  wcześniej przemyślanej ich merytorycznej koncepcji.

 • prof. Stanisław Sobolewski

  Charakterystyka pracowni malarstwa

  • Obserwacja i studium natury – analiza struktur barwy i kształtu
  • Interpretacja doznań wzrokowych w praktyce malarskiej
  • Kolor i forma jako środki ekspresji malarskiej
  • Płaszczyzna obrazu i jej przełamywanie
  • Malarstwo jako język – cechy indywidualne i powszechne

 • dr Sebastian Wywiórski

  W prowadzonej pracowni umożliwiamy poznanie interdyscyplinarnej formuły malarstwa jako współczesnego medium artystycznej wypowiedzi zdolnego wyrazić złożone i bogate wartości plastyczne jak i treści odwołujące się do otaczającej rzeczywistości i kondycji człowieka.

  Tłumaczymy zasady i możliwości praktycznego wykorzystania materiałów malarskich, właściwego zastosowania technik i technologii i zestawiania ich z alternatywnymi metodami zapisu idei, między innymi takimi jak fotografia, animacja, wideo.

  Skupiamy się nad procesem twórczym, umiejętnościami realizacyjnymi, sposobami kreowania efektów własnej pracy artystycznej, dopingując studentów do realizowania autorskich projektów opartych na poszukiwaniach nowych jakości funkcjonujących na pograniczu różnych dziedzin sztuk.

  Prowadzący:

  • Sebastian Wywiórski
  • Lech Kolasiński

 • dr Łukasz Murzyn

  Współpraca z dyplomantami pracowni intermedialnej skupia się na odkrywaniu bogactwa, różnorodności i charakteru nowych mediów sztuki.Na badaniu potencjału fuzji języków artystycznych w pracach intermedialnych.

  Celem eksperymentów, poszukiwania inspiracji, rozmów i korekt jest nabycie umiejętności świadomego i celowego stosowania sformułowań intermedialnych w tworzonych kompozycjach. Praca nad dyplomem to także rozbudzanie świadomości indywidualnych cech i predyspozycji artystycznych studenta oraz rozpoznawanie sposobów ich optymalnego uzewnętrznienia.

  Niezbędne jest również doskonalenie odpowiednich umiejętności warsztatowo – technicznych, wiedzy i sprawności w zakresie stosowania nowych technik i technologii oraz rozpoznawanie ich walorów wyrazowych czy estetycznych. Nieustanne negocjacje pomysłów na forum grupy sprzyjają podnoszeniu umiejętności prezentacji i obrony własnego projektu artystycznego.

 

 

Pliki do pobrania