ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Seminaria Dyplomowe

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

Tematy mogą zostać wstępnie określone na proseminarium odbywającym się w ramach przedmiotu „Metodologia teorii sztuki” (semestr IV) poprzez konsultacje z prowadzącym.

 

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminaria dyplomowe

 

  • dr Łukasz Białkowski

    Krytyk sztuki, kurator wystaw, filozof, teoretyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, antropologia i socjologia sztuki, sztuka najnowsza, sztuka zaangażowana społecznie, strategie partycypacyjne w sztuce (od sztuki w przestrzeni miejskiej po media społecznościowe), nowe media.

  • dr Agnieszka Kamrowska

    Kulturoznawczyni. Zainteresowania: media audiowizualne, sztuka współczesna, ilustracja, komiks, kultura i sztuka Dalekiego Wschodu.

  • dr Małgorzata Kaźmierczak

    Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze