ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA12 maja 2015
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
 Decyzja Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego:  Nr RO/D.0201-8/2015
PDF
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIUM SOCJALNE
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
(dotyczy studentów aktualnego I i II roku studiów I stopnia
oraz studentów I roku studiów II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne)
Wydział Pedagogiczny i Wydział Filologiczny
Terminy: 19 do 30 maja, w tym soboty 23 i 30 maja,
godz. 9:00 do 14:00.
Wydziały:
Humanistyczny, Sztuki, Matematyczno – Fizyczno – Techniczny,
Geograficzno – Biologiczny
Terminy: 1 do 15 czerwca, w tym sobota 13 czerwca,
godz. 9:00 do 14:00.
Wnioski będą przyjmowane w holu pierwszego piętra nowego budynku
dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2 (hol znajduje się przed
salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno – Biologicznego, do nowego
budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego
piętra – korytarz Instytutu Matematyki).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.stypendia.up.krakow.pl
lub osobiście w pok. 14 i 15, ul. Podchorążych 2,
tel: 12 662 60 39, 12 662 60 40
Podstawowe dokumenty, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2014 r. wszystkich
pełnoletnich członków rodziny (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne
zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia, wzór stanowi załącznik nr 6;
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2014 r. – dotyczy osób, które
prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie;
– oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry), załącznik nr 8;
– zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (9%) w 2014 r. (osób które uzyskały dochody
w 2014 r.);
– oświadczenie członka rodziny o braku dochodów w 2014 r. (wypełniają osoby, które uzyskały
w Urzędzie Skarbowym zaświadczenie o braku dochodów), załącznik nr 7;
– oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych w 2014 r. – wykaz dochodów znajduje się w pouczeniu, uwaga(!): wypełniają
tylko osoby, które uzyskały taki dochód, załącznik nr 9;
– zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych
za 2014 r. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
– zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w 2014 r.
właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata,
siostry);
– aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni pełnoletniego rodzeństwa
zawierające datę urodzenia lub orzeczenie o niepełnosprawności;
– dokument potwierdzający datę urodzenia niepełnoletnich członków rodziny studenta (np. kopię aktu
urodzenia lub zaświadczenie o nauce);
Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
– oświadczenie członka rodziny o utracie dochodu (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry)
załącznik nr 10;
– ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku
dla bezrobotnych itp. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
– ksero Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp. za 2014 (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
– oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu w trakcie 2014 r. lub 2015 r. o ile dochód ten
nadal występuje w chwili składania wniosku o stypendium (np. studenta, matki, ojca, małżonka,
brata, siostry) załącznik nr 11;
– zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub ksero umowy, jeśli dochód został uzyskany
w trakcie 2014 r. wraz z kopią Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp. za 2014 (np. studenta, matki, ojca,
małżonka, brata, siostry);
– zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto z pierwszego pełnego miesiąca
po zatrudnieniu lub nabyciu uprawnień z innego tytułu jeśli miało ono miejsce w 2015 r. i trwa nadal
(np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
Inne dokumenty:
– kopię aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzającego alimenty
lub wyrok oddalający powództwo o alimenty (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
– oświadczenie studenta o wysokości pobieranych alimentów w 2014 r. jeśli są one wyższe
niż w wyroku sądowym;
– zaświadczenie z MOPS-/GOPS-u o wysokości wypłaconych alimentów w 2014 r., zaświadczenie
od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów;
– kopie wyroków zasądzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny, a także przekazy lub przelewy
dokumentujące wysokość alimentów;
– inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczeń.
– Studenci, którzy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i ukończyli
26. rok życia lub pozostają w związku małżeńskim lub mają na utrzymaniu dzieci, nie muszą
wykazywać dochodów osiąganych np. przez swoich rodziców. Prosimy o szczegółowe zapoznanie
się z § 2 załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego.