ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA7 marca 2016
Czas i przestrzeń – Regulamin konkursu na logo Festiwalu Nauki w Krakowie w 2016 roku

 Temat

Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. Patronem Festiwalu jest zmarły 10 lat temu Stanisław Lem, światowej sławy pisarz science-fiction, wizjoner, filozof, humanista. Hasło: Czas i przestrzeń nawiązuje bezpośrednio do Jego twórczości, w której poszukiwał odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące naszego miejsca i roli we wszechświecie oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rozwoju techniki i jej wpływu na człowieczeństwo.

 

Wybrane logo będzie umieszczane na drukach, koszulkach, gadżetach oraz w internecie.

Projekt znaku graficznego powinien zawierać napis: Festiwal Nauki w Krakowie 21-23 maja 2016

oraz hasło: Czas i przestrzeń.

 

Nagroda

Zwycięski projekt zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 2000 PLN.

Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 500 PLN każde.

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być studenci ASP w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Jury

Prof. dr hab. Robert Stawarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. Piotr Bożyk (prorektor ASP d/s Nauki i Spraw Zagranicznych )

Anna Myczkowska-Szczerska (Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie)

Kuba Sowiński (Wydział Grafiki ASP w Krakowie)

Anna Zabdyrska (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

 

Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29 marca 2016 (wtorek)

do godz. 15.00 do Rektoratu ASP. 31-157 Kraków Plac Matejki 13.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  www.asp.krakow.pl

w dziale aktualności do dnia 5 kwietnia 2016.

 

Warunki techniczne

Projekt znaku powinien być umieszczony centralnie na kartce formatu A4. Powierzchnia znaku powinna odpowiadać powierzchni ok. 100cm2, poniżej powinna znajdować się pomniejszona wersja znaku o powierzchni ok. 9 cm2.  Na drugiej kartce należy umieścić logo wraz z dodatkowymi napisami: „Czas i przestrzeń. Festiwal nauki w Krakowie 21-23 maja 2016”. Uwzględniamy także przypadek kiedy znak będzie jednocześnie logotypem zawierającym tytuł festiwalu.

 

Projekty należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej 5-cyfrowym hasłem wraz z drugą mniejszą kopertą opatrzoną tym samym hasłem, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy, nr telefonu, nazwę uczelni, wydział i rok studiów.

 

Wykorzystanie projektów

Prawa majątkowe do nagrodzonego projektu zostaną (bez dodatkowego wynagrodzenia) przekazane stosowną umową na rzecz organizatora. Autor (Autorka) nagrodzonego projektu zobowiazuje się przekazać znak w formie elektronicznej w formacie wektorowym oraz podpisać oświadczenie, że swoją pracą nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jury zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag,

poprawek do projektu, które autor (autorka) akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się uwzględnić przed wdrożeniem. Organizator Festiwalu Nauki w Krakowie zobowiązuje się uwzględnić

prawo autora (autorki) do nadzoru autorskiego nad jego wdrożeniem.

slajder_Fn2016_1